Skip to content

Chiến lược kinh doanh bền vững

Samsung Display chịu trách nhiệm xã hội với tư cách là một thành viên của xã hội dân sự toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang tính đổi mới, tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường.

Hình ảnh nắm tay nhau.

Giá trị Bền vững năm 2025 của Samsung Display

Sơ đồ giai đoạn chiến lược kinh doanh bền vững
 • Ứng phó với biến
  đổi khí hậu
  Climate Value
 • Hiện thực hóa
  kinh tế lưu động
  Circular Value
 • Quản lý tính bền
  vững của sản phẩm
  Sustainable
  Product
 • Quản lý
  mạng cung cấp
  Partnership Value
 • Đóng góp cho
  cộng đồng khu vực
  Community Value

Quỹ Bền vững

 • 01 Tôn trọng nhân quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên
 • 02 Tạo môi trường lao động an toàn
 • 03 Quản lý tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân tiêu chuẩn cao nhất
 • 04 Hoạt động có trách nhiệm

Đề án trọng tâm kinh doanh bền vững

Chiến lược “Giá trị Bền vững năm 2025 của Samsung Display” tối thiểu hóa rủi ro kinh doanh và nâng cao giá trị doanh nghiệp, thiết lập phương hướng trung và dài hạn về mặt quản lý bền vững để nỗ lực hết mình trong việc chịu trách nhiệm mang tính xã hội của doanh nghiệp.

 • Giảm thiểu rủi ro hoạt động
  • Quản lý tính bền vững của sản phẩm

   ∙ Thiết lập phương hướng quản lý và tiêu chuẩn đánh giá, định nghĩa kỹ thuật/ sản phẩm bền vững cân nhắc kinh tế/ xã hội/ môi trường.

   ∙ Quản lý chỉ tiêu thành quả bền vững trong quá trình nghiên cứu/phát triển

  • Quản lý mạng cung cấp

   ∙ Tiến hành đánh giá ESG mạng cung cấp

   ∙ Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty hợp tác

   ∙ Zero vi phạm giao dịch thương mại công bằng

  • Đóng góp cho xã hội địa phương

   ∙ Quản lý độ hài lòng thông qua thu thập ý kiến của người có liên quan đến cống hiến xã hội

   ∙ Xúc tiến dự án cải thiện môi trường sinh thái của xã hội địa phương

 • Tối đa hóa giá trị kinh doanh
  • Ứng phó với biến đổi khí hậu

   ∙ Giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động kinh doanh

   ∙ Quản lý đóng góp giảm carbon của sản phẩm

   ∙ Mở rộng quan hệ đối tác cắt giảm carbon

   ∙ Giảm thiểu bụi mịn

  • Hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn

   ∙ Đạt được Zero chôn lấp vật liệu phế thoải trên toàn bộ nhà máy trong nước

   ∙ Nhận được chứng nhận quản lý ảnh hưởng của tài nguyên nước trên toàn bộ doanh nghiệp trong nước

  • công ty dẫn đầu toàn cầu về tôn trọng nhân quyền, an ninh công nghiệp

   ∙ Thực hiện sự tôn trọng nhân quyền mà cộng đồng quốc tế mong đợi

   ∙ Tạo ra môi trường lao động an toàn nhất toàn cầu

   ∙ Quản lý thông tin cá nhân / tài sản trí tuệ tiêu chuẩn cao nhất

RBA
Tuân thủ các quy tắc hành động

RBA (Responable Business Alliance)

Samsung Display là một công ty thành viên của RBA, tuân thủ các quy tắc hành động RBA và áp dụng phương thức kiểm tra và quy tắc hành động dựa trên đó để quản lý doanh nghiệp và đối tác.

y tắc hành động RBA được viết dựa trên các quy tắc quốc tế để nâng cao mức độ trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp và nâng cao trình độ đạo đức.

Samsung Display đang nỗ lực để cung cấp môi trường lao động tiêu chuẩn quốc tế trong việc vận hành các cơ sở kinh doanh ở nước ngoài và đang tiến hành các hoạt động kiểm tra thực tế như hệ thống kinh doanh của pháp nhân và công ty đối tác theo tiêu chuẩn RBA.

Cựu EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Tuân thủ quy tắc hành động RBA
 • 01
  Lao động
  • Thay đổi tôn trọng nhân quyền
  • Thời gian làm việc
  • Nghiêm cấm phân biệt đối xử
 • 02
  Y tế và an toàn
  • An toàn công nghiệp
  • Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp
  • Tai nạn công nghiệp và bệnh tật
  • Quản lý vệ sinh
 • 03
  môi trường
  • Giấy phép môi trường và báo cáo
  • Chất có hại
  • Quản lý chất thải
  • Khí thải khí quyển
 • 04
  Đạo đức
  • Giao dịch công bằng
  • Bảo vệ nhân thân và nghiêm cấm trả thù
  • Nghiêm cấm khoáng sản tranh chấp
 • 05
  Hệ thống kinh doanh
  • Đánh giá / quản lý
  • Giáo dục
  • Xử lý khó khăn
  • Văn bản hóa
  • Trách nhiệm của nhà cung cấp

Xem chi tiết chiến lược kinh doanh bền vững

NEWSLETTER SUBSCRIBE